metRC


Succesvolle R2C: een nieuwe aanpak voor het Friese Natuurbeleid

Burgers, landbouw- en natuurorganisaties challengen met succes de provincie Friesland voor een nieuwe aanpak voor “een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is”. Provinciale Staten van Friesland hebben op 10 juli j.l. groen licht gegeven voor diverse pilots van deze vernieuwende aanpak “Natuer mei de Mienskip”. De bewoners en organisaties challengen het provinciale natuurbeleid, omdat de inrichting van de natuur in Friesland tot stilstand dreigt te komen door het gebrek aan geld.

De nieuwe aanpak kent drie doelen:

1. meer natuur voor hetzelfde budget realiseren;
2. een nieuwe werkwijze: de eindbeheerder krijgt meer sturing over aankoop en inrichting van het gebied. Een eindbeheerder is b.v. een particulier, een agrariër of een natuurorganisatie;
3. integraliteit staat centraal. Doelen op het gebied van natuur combineren met o.a. landbouwdoelen, waterdoelen en recreatieve doelen.

De Friese aanpak
Met “Right to Challenge op z’n Fries” is een wezenlijk nieuwe aanpak gemaakt, aldus de bewoners en organisaties. Agrariërs, particulieren en natuurorganisaties zijn aan zet en krijgen als “eindbeheerder” het initiatief én de regie over de natuurrealisatie.“Dit is wezenlijk anders dan de huidige situatie, waarin de provincie de volledige regie heeft wat betreft de verwerving en inrichting van natuur.”
“Belangrijke elementen van Right to Challenge zijn de aard van de uitgedaagde taak (is het een taak die zich leent voor een uitdaging?), de creatie van maatschappelijke meerwaarde (de initiatiefnemer doet het beter), de kosten (wordt het goedkoper?) en het vertrouwen van de provincie in de uitdager. Dit heeft geresulteerd in Right to Challenge op zijn Fries.”
In deze challenge werken samen de Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Friese Milieufederatie, Het Friesch Grondbezit, It Fryske Gea, Kollektievenberied Fryslân, LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.
De provincie Friesland heeft de mogelijkheid van Right to Challenge opgenomen en bood in 2018 de initiatiefnemers de kans om de challenge uit te werken.

Download hier “Natuer mei de Mienskip”.